Masya

MASYA

RU

Ищете себе интересного и умного собеседника? Обладателя инженерной смекалки? Ласкового плюшку? Иногда вредину? Но все же плюшку? Вы нашли его! Это Мася! :)

 • Имя: Мася (Моисей)

 • Дата рождения: ~ 2017

 • Пол: мужской

 • Откуда: Чернигов (Украина)

 • Характер: Умный, контактный, в меру разговорчивый, безмерно любознательный, мурр мотор работает на 200%

 • Сделанные процедуры: антипаразитарная обработка, чип, вакцина комплексная, вакцина от бешенства, кастрирован

 • С другими животным: С другими котямбами может и включать вредину, но в то же время вполне может и дружить. Нужно время на знакомство с другими.

Помните, к нам на карантин ехал котик беженец? https://www.facebook.com/groups/estonian.pet.rescue.society/permalink/1833902233472625/

Котик приехал тогда, но у него, как оказалось, была некоторая особенность, а точнее проблема: он не мог нормально ходить в туалет по большому, запоры. Ему периодически делали клизмы и там, откуда приехал, и в пути. По приезду в Эстонию эта проблема никуда не исчезла. Спасибо большое Larissa Saks за много полезной информации и советов в самом начале. В общем, много было чего испробовано: лекарства, процедуры, клизмы (в том числе и в клинике), шла речь о необходимости невролога и т.д. и т.п. Котямба был не в восторге от всех этих манипуляций над ним. Много мытарств, пока он не попал в руки к Ольга Альджанова , которая сотворила с ним чудо. Все в итоге оказалось проще по его проблеме. Теперь котямба ходит регулярно в туалет, стал очень веселым и активным. И готов ехать в новый дом! Наблюдать все же за ним (точнее, пардон, за его какулями) надо. Недавно после предварительного постепенного снижения лекарства оное совсем отменили. Пока полет нормальный! Надеемся, что так и будет дальше! Котик сейчас на специальном гастро корме с повышенным содержанием клетчатки. Возможно, что таким надо будет и питаться ему и дальше. Учитывайте это!

А вообще это умнейший котик. И это серьезно! Он умеет открывать двери. Замки еще открывать не научился конечно, но кто знает :) Он умеет открывать шкафчики, чтобы поискать там что либо интересное или просто поспать на полочке. Он в меру разговорчив. Безмерно любознателен. Любит игры. Вполне мог бы работать за вас, пока вы спите :) С другими котямбами может и включать вредину, но в то же время вполне может и дружить. А еще кастрирован, вакцинирован, чипирован и т.д. и т.п.

LINKS

Пишите на eprs.est@gmail.com для предложений дома Масе

EE

Kas otsite huvitavat ja intelligentset vestluskaaslast? Inseneritarka? Armas plüüsi? Mõnikord kahjulikut? Aga ikkagi plüüsi? Sa leidsid teda! See on Masya! :)

 • Nimi: Masja (Moissei)

 • Sünnipäev: ~ 2017

 • Sugu: mees

 • Kust: Tšernigov (Ukraina)

 • Iseloom: Tark, kontaktne, mõõdukalt jutukas, tohutult uudishimulik, murr mootor töötab 200%

 • Tehtud protseduurid: parasiitidevastane ravi, kiip, kompleksvaktsiin, marutaudivaktsiin, kastreeritud

 • Teiste loomadega: teiste kassidega võib ta sisaldada kahjurit, kuid samal ajal võib ta olla ka sõber. Teiste tundmaõppimine võtab aega.

Mäletate, pagulaskass tuli meie juurde karantiini?

https://www.facebook.com/groups/estonian.pet.rescue.society/permalink/1833902233472625/

Kass saabus siis, aga nagu selgus, oli tal mingi iseärasus, õigemini probleem: ta ei saanud normaalselt tualetis käia, enamasti kõhukinnisus. Talle tehti perioodiliselt klistiiri nii sealt, kust ta tuli, kui ka teel olles. Eestisse jõudes see probleem ei kadunud. Suur tänu Larissa Saksile kohe alguses palju kasuliku teabe ja näpunäidete eest. Üldiselt prooviti palju asju: ravimeid, protseduure, klistiire (ka kliinikus), räägiti neuroloogi vajadusest jne. jne. Kassike polnud kõigi nende temaga tehtud manipulatsioonidega rahul. Palju katsumusi, kuni ta sattus Olga Aldzhanova kätte, kes tegi temaga ime. Lõpuks osutus kõik tema probleemi puhul lihtsamaks. Nüüd käib kassike regulaarselt wc-s ja on muutunud väga rõõmsaks ja tegusaks. Ja valmis uude koju minema! Siiski on vaja teda (õigemini, vabandust, tema kakat) jälgida. Hiljuti, pärast ravimi esialgset järkjärgulist vähendamist, tühistati see täielikult. Kuigi lend on normaalne! Loodame, et see jääb nii ka edaspidi! Kass on nüüd spetsiaalsel kõrge kiudainesisaldusega gastrotoidul. Võimalik, et nii on vaja teda edasi süüa. Kaaluge seda!

Üldiselt on see kõige targem kass. Ja see on tõsine! Ta teab, kuidas uksi avada. Lukkude avamist pole ta muidugi veel õppinud, aga kes teab :) Ta oskab kappe avada, et sealt midagi huvitavat otsida või niisama riiulil magada. Ta on mõõdukalt jutukas. Äärmiselt uudishimulik. Armastab mänge. See võib teie jaoks magades hästi toimida :) See võib teiste kassidega kahjulikke asju käivitada, kuid samal ajal võib see olla ka sõber. Ja ka kastreeritud, vaktsineeritud, mikrokiibiga jne. jne.

LINKS

Kui soovite talle maja pakkuda, siis tere tulemast pm või eprs.est@gmail.com

ENG

Are you looking for an interesting and intelligent interlocutor? Engineering savvy? An affectionate plush? Sometimes harmful? But still a plush? You found it! This is Masya! :)

 • Name: Masya (Moisses)

 • Date of birth: ~ 2017

 • Gender: male

 • From: Chernihiv (Ukraine)

 • Character: Smart, contact, moderately talkative, immensely inquisitive, murr motor works at 200%

 • Procedures done: antiparasitic treatment, chip, complex vaccine, rabies vaccine, castrated

 • With other animals: With other cats, he may include a pest, but at the same time he may well be friends. It will take some time to get to know others.

Remember, a refugee cat came to us for quarantine? https://www.facebook.com/groups/estonian.pet.rescue.society/permalink/1833902233472625/

The cat arrived then, but, as it turned out, he had some peculiarity, or rather a problem: he could not normally go to the toilet, for the most part, constipation. He was periodically given enemas both where he came from and on the way. Upon arrival in Estonia, this problem did not disappear. Thank you very much Larissa Saks for a lot of useful information and tips at the very beginning. In general, a lot of things were tried: medicines, procedures, enemas (including in the clinic), there was talk about the need for a neurologist, etc., etc. Cat was not happy with all these manipulations on him. Many ordeals, until he fell into the hands of Olga Aldzhanova, who performed a miracle with him. In the end, everything turned out to be easier for his problem. Now Masya goes to the toilet regularly and has become very cheerful and active. And ready to go to a new home! Still, it is necessary to watch him (or rather, sorry, his poop). Recently, after a preliminary gradual decrease in the drug, it was completely canceled. While the flight is normal! We hope this continues to be the case! The cat is now on a special gastro food with high fiber content. It is possible that it will be necessary to eat it further. Consider this!

In general, this is the smartest cat. And this is serious! He knows how to open doors. He hasn't learned how to open locks yet, of course, but who knows :) He knows how to open lockers to look for something interesting there or just sleep on a shelf. He is moderately talkative. Immensely inquisitive. Loves games. It could well work for you while you sleep :) He can turn on harmful things with other cats, but at the same time, Masya can also be friends with others. And also castrated, vaccinated, microchipped, etc., etc.

LINKS

Write to eprs.est@gmail.com to adopt Masya.