FAQ

FAQ - Frequently Asked Questions

Собрание часто задаваемых вопросов и ответов на них. Если у Вас имеется какой либо вопрос, которого нет в списке, то можете всегда задать нам его по email eprs.est@gmail.com

Korduma kippuvad küsimused on rida küsimusi ja vastuseid teatud teema kohta. Kui teil on küsimus, mis puudub meie nimekirjas, saate seda saata emailile eprs.est@gmail.com

The purpose of FAQ is generally to provide information on frequent questions or concerns. If you have any not listed below please don't hesitate to send it to email eprs.est@gmail.com 


RU

Развернуть

Каковы условия отдачи животных?

Предварительно нужно заполнить анкету-заявку по ссылке http://form.eprs.ee.  Все животные отдаются по договору отчуждения. С образцом договора можно ознакомиться здесь (на эстонском и на русском): http://loovutus.eprs.ee. Если у вас возникают вопросы по договору, то всегда можете написать на наш email: eprs.est@gmail.com. Нашей целью является пристройство животных в хорошие дома, где о них будут заботиться надлежащим образом. После подписания договора и передачи животного в новый дом мы перерегистрируем животное на представителя новой семьи, подписавшего договор, в регистре https://www.llr.ee  

Какие процедуры сделаны животным?

Обычно животное обработано от паразитов (внешних и внутренних), сделаны вакцины, поставлен чип и в случае взрослого животного сделана операция стерилизации/кастрации. С собой отдается паспорт вакцинации, в котором имеются вклейки вакцинации и номера чипа.  В случае, если животное еще проходит лечение и/или если еще не все процедуры доделаны, то в зависимости от характера лечения, состояния животного и готовности новой семьи оно может быть отдано в новый дом, где может закончить курс лечения с поддержкой от нас и/или допройти оставшиеся процедуры. 

Откуда все эти животные?

Наши подопечные это результат безответственности людей. В большинстве случаев это животные, отловленные с улиц: как родившиеся и выросшие на улице, так и выкинутые, а также потерявшиеся (владельцы которых так и не были найдены). В каких-то случаях это животные, отчужденные владельцами (в том числе которых хотели усыпить в клинике). 

Зачем нужно заполнять анкету, чтобы взять животное?

Предварительное анкетирование потенциальных владельцев - вполне распространённая практика у большинства волонтерских организаций, занимающихся спасением животных, и приютов как в Эстонии, так и в других странах.

В 99% все наши подопечные были спасены с улицы. Мы выхаживали их всеми силами. Для нас они своего рода наши дети, выпускники "детского дома".  Поэтому мы очень переживаем за наших подопечных и хотим, чтобы они нашли любящие дома с ответственными и добрыми людьми, где жили бы долго и счастливо. Животное  - это ответственность на года! Потому мы и хотим немного познакомиться с Вами, чтобы быть уверенными в том, что Вы имеете достаточно знаний или опыта и взвешенно и ответственно подходите к тому, чтобы принять к себе нового члена семьи. Плюс, возможно, мы сможем немного помочь Вам восполнить возможные пробелы в знаниях. Для этого и проводится этот небольшой предварительный опрос. 


EE

Laienda

Millised on loomade loovutamise tingimused?

Esmalt tuleb täita taotlusvorm lingil http://form.eprs.ee. Kõik loomad antakse loovutamislepingu alusel. Lepingu näidis on leitav siit (eesti ja vene keeles): http://loovutus.eprs.ee  Kui teil on lepingu kohta küsimusi, võite alati kirjutada meie meilile: eprs.est@gmail.com. Meie eesmärk on paigutada loomad headesse kodudesse, kus nende eest korralikult hoolitsetakse. Pärast lepingu allkirjastamist ja looma uude koju üleandmist registreerime looma uuesti lepingu sõlminud uue pere esindaja juurde registris https://www.llr.ee 

Milliseid protseduure loomadele tehakse??

Tavaliselt tehakse loomale parasiitide (välis- ja sisemine) tõrje, tehakse vaktsiinid, asetatakse kiip ja täiskasvanud looma puhul steriliseerimine/kastreerimine. Kaasa antakse vaktsineerimispass, milles on vaktsineerimiskleebised ja kiibi numbrid. Kui loom on veel ravimisel ja/või kui kõik protseduurid pole veel tehtud, siis olenevalt ravi iseloomust, looma seisundist ja uue pere valmisolekust võib ta anda uude koju, kus saab meie toel läbida ravikuuri ja/või lõpetada ülejäänud protseduurid. 

Kust kõik need loomad pärit on?

Meie hoolealused on inimeste vastutustundetuse tagajärg. Enamasti on tegemist tänavalt püütud loomadega: nii tänaval sündinud ja kasvanud kui ka hüljatud kui ka kadunud (mille omanikke pole kunagi leitud). Mõnel juhul on tegemist omanike poolt võõrandunud loomadega (sealhulgas nad soovisid kliinikus eutanaasiat teha).

Miks ma pean looma adopteerimiseks täitma küsimustiku (taotlusvormi)?

Potentsiaalsete omanike eelküsitlus on levinud praktika enamiku vabatahtlike loomapäästeorganisatsioonide ja varjupaikade puhul nii Eestis kui ka mujal riikides.

99% kõigist meie hoolealustest päästeti tänavalt. Hoolisime nende eest kõigest väest. Meie jaoks on nad omamoodi meie lapsed, "lastekodu" lõpetajad. Seetõttu oleme oma hoolealuste pärast väga mures ja soovime, et nad leiaksid endale armastavad kodud vastutustundlike ja lahkete inimestega, kus nad elaksid õnnelikult elu lõpuni. Loom on vastutus aastateks! Seetõttu tahamegi Sinuga veidi tuttavaks saada, et olla kindel, et Sul on piisavalt teadmisi või kogemusi ning suhtuda uue pereliikme vastuvõtmisesse tasakaalukalt ja vastutustundlikult. Lisaks saame ehk veidi aidata teil võimalikke teadmistelünki täita. Selleks see väike eelküsitlus ongi.

EN

Expand

What are the conditions for giving animals away?

You must first fill out an application form at the link http://form.eprs.ee. All animals are given under the contract of alienation. A sample agreement can be found here (in Estonian and Russian): http://loovutus.eprs.ee. If you have any questions about the contract, you can always write to our email: eprs.est@gmail.com. Our goal is to place animals in good homes where they will be properly cared for. After signing the contract and transferring the animal to a new home, we will re-register the animal to the representative of the new family who signed the contract in the register https://www.llr.ee 

What procedures are done to the animals?

Usually, the animal is treated for parasites (external and internal), vaccines are made, a chip is placed and, in the case of an adult animal, a sterilization/castration operation is performed. A vaccination passport is given to you, in which there are vaccination stickers and chip numbers. If the animal is still undergoing treatment and/or if not all procedures have been completed yet, then depending on the nature of the treatment, the condition of the animal, and the readiness of the new family, it can be given to a new home, where it can complete the course of treatment with support from us and/or complete the remaining procedures.

Where are all these animals from?

Our wards are the result of the irresponsibility of people. In most cases, these are animals caught from the streets: both born and raised on the street, and abandoned, as well as lost (the owners of which have never been found). In some cases, these are animals alienated by the owners (including those they wanted to euthanize in the clinic).

Why do I need to fill out a questionnaire to adopt an animal?

A preliminary survey of potential owners is a common practice for most volunteer animal rescue organizations and shelters both in Estonia and in other countries.

99% of all our wards were rescued from the street. We took care of them with all our might. For us, they are kind of our children, graduates of the "orphanage". Therefore, we are very worried about our children and want them to find loving homes with responsible and kind people, where they would live happily ever after. An animal is a responsibility for years! That is why we want to get to know you a little, in order to be sure that you have enough knowledge or experience and take a balanced and responsible approach to accepting a new family member. Plus, perhaps we can help you a little to fill in possible gaps in knowledge. That's what this little pre-survey is for.